Κρεοπωλείο Ζερβανταρίδη

Κρεοπωλείο Ζερβανταρίδη

Κρεοπωλείο Ζερβανταρίδης Ιωάννης & Υιός

Ντόπια κρέατα

Αριστοτέλους 13 (λαϊκή Αγορά) Κοζάνη