banner
banner
Δευτέρα, 22 Ιουλίου, 2024
banner
banner

ΠΔΜ: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών – “Διαχείριση και Μεταφορά Πετρελαίου, Φυσικού Αερίου και Υδρογόνου»

0 comment 8 minutes read

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

AZERBAIJAN STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS (UNEC)

ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ-ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗN  

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ»

  (ΟIL, GAS AND HYDROGEN MANAGEMENT AND TRANSPORTATION − M.SC. MOGMAT)

                                      

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2024-2025

(100% εξ αποστάσεως)

Το Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) ως επισπεύδον Τμήμα, το Τμήμα «Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών» και το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, σε συνεργασία με το Κρατικό Οικονομικό Πανεπιστήμιο του Αζερμπαϊτζάν (Azerbaijan State University of Economics – UNEC), Μπακού,

ανακοινώνουν την προκήρυξη  του εγκεκριμένου Διεθνούς Διιδρυματικού-Διατμηματικού κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΔΔΚ ΠΜΣ)  MOGMAT (με ΦΕΚ  4617/19-07-2023 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4957/2022)

με νέο τίτλο Διαχείριση και Μεταφορά Πετρελαίου, Φυσικού Αερίου και Υδρογόνου»  (Οil, Gas and Hydrogen management and transportation − M.Sc. MOGMAT).

Το ΠΜΣ, που θα πραγματοποιηθεί για 9η ακαδημαϊκή χρονιά.

Στο ΔΔΔΚ ΠΜΣ «Διαχείριση και μεταφορά πετρελαίου, φυσικού αερίου και υδρογόνου, M.Sc. MOGMAT» γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι όλων των Σχολών Διοίκησης και Οικονομίας, των Σχολών / Τμημάτων Οικονομικών, Πολιτικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών, Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, Διεθνών Σπουδών, Περιφερειακών Σπουδών και Δημόσιας Διοίκησης, των Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών, των Πολυτεχνικών Σχολών, των Σχολών / Τμημάτων Θετικών Επιστημών (Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Γεωλογίας, Πληροφορικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης, Επιστήμης των Yλικών), των Σχολών / Τμημάτων Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, των Ανώτατων και Ανώτερων Σχολών του Εμπορικού Ναυτικού, των Στρατιωτικών Σχολών, και όλων των άλλων συναφών Τμημάτων ή Σχολών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Το ΠΜΣ απονέμει  Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με νέο τίτλο «Διαχείριση και Μεταφορά Πετρελαίου, Φυσικού Αερίου και Υδρογόνου»  (Οil, Gas and Hydrogen management and transportation − M.Sc. MOGMAT). Το δίπλωμα είναι  κοινός τίτλος σπουδών του εν λόγω ΔΔΔΚ ΠΜΣ και απονέμεται από κοινού από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Κρατικό Οικονομικό Πανεπιστήμιο του Αζερμπαϊτζάν.

Η χρονική διάρκεια του ΔΔΔΚ ΠΜΣ είναι τρία (3) διδακτικά εξάμηνα πλήρους φοίτησης, συμπεριλαμβανομένης και της εκπόνησης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Το Πρόγραμμα Σπουδών είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ – MOGMAT, Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας https://mogmat.uowm.gr.

Ο αριθμός εισακτέων στο ΔΔΔΚ ΠΜΣ – ΜOGMAT ορίζεται για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 σε σαράντα (40) φοιτητές/τριες, οι οποίοι/ες  θα εγγραφούν σε ένα Τμήμα. Ο αριθμός των εισακτέων μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση της Ε.Δ.Ε.

Οι παραδόσεις και εξετάσεις των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών ΠΜΣ – ΜOGMAT θα διεξάγονται στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα 100% εξ αποστάσεως με σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες. Οι παραδόσεις όλων των  μαθημάτων θα γίνονται την Παρασκευή, το Σάββατο ή και την Κυριακή,  ώστε να δοθεί η δυνατότητα παρακολούθησης του ΠΜΣ και σε εργαζόμενους/ες.

Τα δίδακτρα έχουν οριστεί σε 3.000 ευρώ συνολικά για τα 3 εξάμηνα του προγράμματος σπουδών.  Η τραπεζική κατάθεση της πρώτης δόσης των διδάκτρων, ποσού 1.000 ευρώ, από τους/τις φοιτητές/τριες είναι προαπαιτούμενη για την εγγραφή τους στο Α’ εξάμηνο  σπουδών. Ομοίως και η κατάθεση της δεύτερης και τρίτης δόσης των διδάκτρων, ποσού 1.000 ευρώ, από τους/τις φοιτητές/τριες είναι προαπαιτούμενη για την εγγραφή τους στο Β’ και Γ’  εξάμηνο σπουδών.

Όλες οι πληρωμές των διδάκτρων θα  πραγματοποιούνται με την αναγραφή του ονόματος του υποψηφίου υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστήμιου Δυτικής  Μακεδονίας, με κατάθεση στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος,

 ΙΒΑΝ: GR75 0110 3770 0000 3770 0973 730

          Παρακαλούμε να φαίνεται καθαρά στο αποδεικτικό το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου φοιτητή (και όχι άλλου προσώπου) και Αιτιολογία: ΓΙΑ ΤΟ ΔΔΔΚ ΠΜΣ – MOGMAT.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΜΣ-ΜOGMAT

 1. Αίτηση υποψηφιότητας (αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ – ΜOGMAT https://mogmat.uowm.gr)
 2. Πτυχίο ή Δίπλωμα
 3. Αναλυτική βαθμολογία πτυχίου ή διπλώματος
 4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, όπου πρέπει να αναγράφεται το ΑΦΜ του/ης υποψηφίου/ας.
 5. Δημοσιευμένες εργασίες – ερευνητική δραστηριότητα.
 6. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη Ε.Π. ή Δ.Ε.Π. ή επαγγελματικό φορέα.
 7. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας. Οι υποψήφιοι που δεν κατέχουν πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας θα εξεταστούν στην αγγλική γλώσσα από επιτροπή η οποία ορίζεται από τη Διιδρυματική Επιτροπή Διοίκησης του ΠΜΣ. Το επαρκές επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας μπορεί να πιστοποιείται και με την κατοχή πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών αγγλόφωνης χώρας.
 8. Τίτλοι σπουδών, εκτός του βασικού, εάν υπάρχουν.
 9. Βεβαιώσεις επαγγελματικής δραστηριότητας.
 10. Φωτοτυπία διαβατηρίου ή ταυτότητας.
 11. Φωτογραφία

Για την επιλογή των υποψηφίων τα κριτήρια αξιολόγησης και η αντίστοιχη ποσοστιαία μοριοδότηση είναι τα ακόλουθα:

 1. Ο γενικός βαθμός του πρώτου Πτυχίου (10%).
 2. Ύπαρξη δεύτερου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου (10%).
 3. Ερευνητική δραστηριότητα (εκτός της πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας) του υποψηφίου, η οποία αποδεικνύεται με δημοσιεύσεις ή με πιστοποιητικά και βεβαιώσεις για συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, η τυχόν υποτροφίες (10%).
 4. Η κατοχή Proficiency ή πιστοποιητικού αντίστοιχου επιπέδου που αποδεικνύει άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (10%). Οι υποψήφιοι γίνονται δεκτοί με πτυχία αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β1, Β2 – LOWER που πιστοποιούν την καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας [α) Cambridge – FCE First Certificate in English, β) Michigan – ECCE Examination for the Certificate of Competency in English, γ) Edexcel – Level 3, δ) KPG – B2, ε) TOEIC – score 505-780] κ.α. Οι υποψήφιοι που δεν κατέχουν πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας θα εξεταστούν στην αγγλική γλώσσα από επιτροπή η οποία ορίζεται από τη Διιδρυματική Επιτροπή του ΠΜΣ. Το επαρκές επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας μπορεί να πιστοποιείται και με την κατοχή πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών αγγλόφωνης χώρας .
 5. Αξιολόγηση δύο συστατικών επιστολών (5%).
 6. Επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου σε θέσεις διοίκησης σε ιδιωτικές ή δημόσιες επιχειρήσεις ή ΝΠΔΔ σε σχέση με το ΔΔΚ ΠΜΣ – MOGMAT (5%).
 7. Αξιολόγηση της συνέντευξης της Επιτροπής Αξιολόγησης των υποψηφίων φοιτητών του ΠΜΣ – MOGMAT (50%).

Διαδικασία υποβολής αίτησης παρακολούθησης

Η υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας παρακολούθησης και των λοιπών δικαιολογητικών των υποψήφιων ενδιαφερομένων πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, και συγκεκριμένα μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email: mogmat@uowm.gr  έως 27.09.2024 και ώρα 14.00 και θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου από τη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού.

Ο/η κάθε υποψήφιος/α στο email δηλώνει ως θέμα: «Υποβολή αίτησης υποψηφιότητας για  την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προκήρυξη ΠΜΣ – MOGMAT  ακαδημαϊκό έτος 2024-2025. Στο μήνυμα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποστέλλονται ως συνημμένα τρία αρχεία σε μορφή (PDF):

 1. Η υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας παρακολούθησης (επισυνάπτεται ως ξεχωριστό αρχείο στην ιστοσελίδα του mogmat@uowm.gr) συμπληρωμένη, η οποία πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένη μέσω της εφαρμογής του gov.gr «Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου» (διαθέσιμη στο https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/psephiake-bebaiose-eggraphou) είτε μέσω εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής του/της υποψηφίου/ας.
 2. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι o/η υποψήφιος/α πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση και τα αρχεία που αποστέλλει είναι αντίγραφα των πρωτότυπων που έχει στην κατοχή του/της, ενώ το περιεχόμενο αυτών είναι αληθές και ακριβές. Η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει είτε να είναι υπογεγραμμένη με εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή του/της υποψηφίου/ας, είτε να εκδοθεί μέσω της υπηρεσίας gov.gr: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses
 3. Ενιαίο αρχείο το οποίο περιλαμβάνει αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του/της υποψηφίου/ας, αντίγραφα πτυχίων, δικαιολογητικών, βεβαιώσεων, συστατικών επιστολών και οτιδήποτε άλλο κρίνεται σκόπιμο κατά την αξιολόγηση των υποψήφιων προς απόδειξη των προσόντων τους σύμφωνα με τα απαιτούμενα κριτήρια – προσόντα στην παρούσα πρόσκληση. Το email αποστέλλεται αποκλειστικά από το email του/της υποψηφίου/ας που έχει δηλωθεί ως στοιχείο επικοινωνίας τόσο στην πρόταση, όσο και στην υπεύθυνη δήλωση που αποστέλλεται.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων φοιτητών που έχουν αποστείλει εμπρόθεσμα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά γίνεται σε τρεις φάσεις:

Α’ Φάση Προκριματική:

Η Ειδική Διιδρυματική  Επιτροπή (E.Δ.Ε.) αξιολόγησης ελέγχει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει διευκρινιστικά στοιχεία σχετικά με τα δικαιολογητικά που έχουν κατατεθεί ή/και να ζητήσει την πιστοποίηση γνώσεων που θεωρούνται απαραίτητες για την παρακολούθηση του ΠΜΣ.

Β’ Φάση:

Στη συνέχεια, η Ε.Δ.Ε. του ΠΜΣ διαμορφώνει την κατάταξη των υποψηφίων με την κατάρτιση σχετικού πίνακα για την επιλογή των φοιτητών. Ο κατάλογος των επιτυχόντων ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα  του ΠΜΣ – MOGMAT  https://mogmat.uowm.gr/ με σχετικό πρωτόκολλο ανάρτησης. Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να υποβάλλουν τις ενστάσεις τους σε διάστημα εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

Γ’ Φάση:

Μετά την εξέταση των ενστάσεων η Ε.Δ.Ε καταρτίζει τον τελικό πίνακα αξιολόγησης. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν γραπτώς, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, αν αποδέχονται ή όχι την ένταξή τους στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Η μη απάντηση από επιλεγέντα υποψήφιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία, ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής. Εφόσον υπάρξουν αρνήσεις, η Γραμματεία ενημερώνει τους αμέσως επόμενους στη σειρά αξιολόγησης από το σχετικό κατάλογο επιτυχίας.

Επικοινωνήστε για πληροφορίες με  το ΔΔΔΚ ΠΜΣ – MOGMAT  καθημερινά τις ώρες 18:00 έως 19:30.  Γραμματεία του Διεθνούς Διιδρυματικού/Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Διαχείριση και μεταφορά πετρελαίου, φυσικού αερίου και υδρογόνου» (ΠΜΣ – MOGMAT), Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας   Περιοχή Κοίλα, 50100 Κοζάνη. Τηλ.: 6997111771 email: mogmat@uowm.gr

Για περισσότερες πληροφορίες:

Επισκεφτείτε τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας https://uowm.gr και του ΔΔΔΚ ΠΜΣ – MOGMAT https://mogmat.uowm.gr.

 

Ο Διευθυντής του ΔΔΔΚ ΠΜΣ – MOGMAT

Ευάγγελος Σίσκος , Καθηγητής

 

Leave a Comment

Η  ‘Εφημερίδα Νομού Κοζάνης’ είναι μια στήλη στην ενημέρωση της τοπικής κοινότητας, αντανακλώντας την πολυμορφία και τη ζωντάνια της περιοχής. Με την αφοσίωσή της στην έγκαιρη και αξιόπιστη ενημέρωση, καθώς και την αντικειμενική κάλυψη των γεγονότων, έχει καθιερωθεί ως αξιόπιστη πηγή πληροφοριών για τους αναγνώστες της.

@2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by Codelux web Design

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Θα υποθέσουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε αν το επιθυμείτε. Αποδοχή Διαβάστε περισσότερα

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00